Nyitólap

|

Újdonságok

|

Hírek

|

Kiemelt termékeink

|

Keresés

|

Szállítás és fizetés

|

Az adatkezelésről

|

Kapcsolat

Kapcsolat

Email: playboxkonzol@hotmail.com

További elérhetőségek >>

Személyes

Kosár tartalma

Kosár tartalma:

Üres

Keresés

Kifejezés:  

Összetett keresés >>

Hírek

Silent Hill 2

Bővebben >>


S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Bővebben >>


Elden Ring: Shadow of the Erdtree - Collector's Edition

Bővebben >>Újdonságok

PS4 Controller Led fólia

800 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Univerzális kontroller szállító - védő tok (Kék)

5000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Resident Evil 4 (Remake)

20000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Univerzális kontroller szállító - védő tok (Piros)

5000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Playstation 5 DualSense Controller Faceplate Styling Kit - Silver (Kód:10646)

4000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


MARVEL Cable Guy LED világítással - kontroller vagy telefon tartó figura

14000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Playstation 5 DualSense Controller Faceplate Styling Kit - Pink (Kód:10641)

4000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Playstation 5 DualSense Controller Faceplate Styling Kit - Dark Blue (Kód:10650)

4000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Playstation 5 DualSense Controller Faceplate Styling Kit - Orange (Kód:10647)

4000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Univerzális kontroller szállító - védő tok (Citromsárga)

5000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>Megjelenő játékok


Az Exhibit-Trade Kft adatkezelési szabályzataAdatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Neve: Exhibit-Trade Kft
Székhely: 4032 Debrecen Jerikó utca 4.9/56
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-019082
Nyilvántartásba vette és nyilvántartja: Debreceni Cégbíróság
Email cím: playboxkonzol@hotmail.com
Honlap:
www.playboxkonzol.hu
Adószám: 22696186-2-09
(a továbbiakban az
Adatkezelő
)
Adatvédelmi tisztviselő: I. Krisztián
Postacím: 4025 Debrecen Miklós utca 45.
Email cím: playboxkonzol@hotmail.com
Telefonszám: +36 52 955-233
Tájékoztató tartalma és célja
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a t
ovábbiakban az
Adatkezelési
Tájékoztató
) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az
általa üzemeltetett www.playboxkonzol.hu címen elérhető
weboldal (a továbbiakban a
Weboldal
) felhasználóinak (a továbbiakban
Felhasználó vagy Ön
) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használj
a fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékozt
ató csak
természetes személyek
személyes adatainak kezelésére terjed ki.
Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:
•
az adatkezelő személyét,
•
az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak k
örét,
•
az adatok kezelésének jogalapját,
•
az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő álta
li hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek tör
ténő
adattovábbítást és átadást is),
•
az adatkezelés célját,
•
az adatkezelés idejét, továbbá

az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit é
s
•
a Felhasználói jogérvényesítés módjait.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven író
dott.
Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszab
ályok

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 REND
ELETE (2016. április 27.) a természetes személyekne
k a
személyes adatok kezelése tekintetében történő véde
lméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valam
int a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen
tájékoztatás annak 13. cikke
alapján történik

Információs önrendelkezési jogról és az információs
zabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (
Infotörvény
)

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedel
mi szolgáltatások, valamint az információs társadal
ommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről („
Eker törvény
”)

2
Módosítás
Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egy
oldalúan módosíthatja. A módosítás előtt azonban tá
jékoztatja Önt a
módosításról úgy, hogy hirdetmény formájában a Webo
ldalon közzéteszi a módosított Adatkezelési Tájékoz
tatót legkésőbb annak
hatálybalépése előtti ötödik (5.) napon, illetve a
regisztrált Felhasználóknak a megadott email címére
is elküldi. Önnek ahhoz, hogy
a módosításról tudomást szerezzen és át tudja tekin
teni azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel
és a Weboldalt, illetve a
megadott email postaládáját rendszeresen ellenőrizn
ie kell.
Felhasználók köre, kiskorú felhasználók
A Felhasználó a Weboldalon egy alkalommal, egyféle
módon regisztrálhat (a továbbiakban „
Regisztráció”
). A Weboldalon Ön
domain regisztrációs szolgáltatást webtárhely szolg
áltatást vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatást is meg
rendelhet az Adatkezelőtől
(a továbbiakban a
Megrendelés
). Ön a Regisztráció vagy Megrendelés során megadot
t személyes adatai alapján igénybe veheti az
Adatkezelő által a Weboldalon nyújtott, a Weboldal
használatát szabályozó általános felhasználási felt
ételek (
ÁSZF
) szerinti
szolgáltatásokat (
Szolgáltatások
).
Nem regisztrált Felhasználó
: Ha Ön a Weboldalon böngészik, Regisztráció vagy M
egrendelés nélkül, az Ön személyes adatainak a
kezelésére is a jelen Adatkezelési Tájékoztató rend
elkezései vonatkoznak.
A jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik a papír
alapon, emailben vagy egyéb módon megrendelést lea
dókra is.
Speciális szabályok a Regisztráció és a Megrendelés
teljesítéséhez:

Önnek a Regisztráció és a Megrendelés során a szüks
éges adatokat meg kell adnia és

ki kell jelentenie, hogy elolvasta, megismerte és m
egértette a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, tovább
á

magára nézve kötelezőnek kell elfogadta el a Webold
al ÁSZF-jét

Megrendelést csak akkor tud leadni, ha Ön már betöl
tötte a 18. életévét.
Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelke
zések
:
Gyermekeknek, kiskorúaknak:
Megrendelést nem tudsz leadni a weboldalon. Ha szer
etnél domain nevet
regisztrálni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segí
tsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor m
indig
kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, te
lefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod
a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor p
edig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen
adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámod
at, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd me
g
arra is a szülődet, hogy az alábbi, szülőknek szóló
sorokat olvassa el.
Szülőknek:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása, Regisztr
áció
: Amennyiben a gyermek
16. életévét
még nem töltötte be
(vagy
cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlát
ozó gondnokság alatt áll),
de elmúlt 14. éves
, úgy önállóan nem
Regisztrálhat a Weboldalon, illetve a jelen Adatkez
elési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mi
nd a
Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tá
jékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyako
rló személy vagy
törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezé
se vagy jóváhagyása is szükséges. A jelen szakasz v
onatkozik a
cselekvőképességet a személyes adatok kezelése teki
ntetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.
Megrendelés
: Amennyiben a gyermek
18. életévét
még nem töltötte be (vagy nem nagykorú és cselekvő
képes), úgy nem
tud Megrendelést leadni, az Ő nevében a törvényes k
épviselője (általában a szülője) tudja a Megrendelé
st leadni. A jelen
szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó g
ondnokság alatt állókra is.
A fentiek miatt,
ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be
vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes,
de a 14. életévét
már betöltötte
,
akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szü
lői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törv
ényes
képviselőjének az előzetes beleegyezése, illetve jó
váhagyása
szükséges.
A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért
történő teljes felelősségvállalást is magában fogla
lja.
A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jel
en Adatkezelési
Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek
egyikére.

3
Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú
, vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondno
kság alatt áll, úgy a
Weboldalt
önállóan nem használhatja
– a nevében törvényes képviselője (általában a szü
lője) Regisztrálhat, adhat le Megrendelést és
használhatja a Weboldalt és a Felhasználói tevékeny
ségért is ő vállalja a felelősséget.

Termékeink

Funko POP!

- Figurák


AJÁNDÉK

- Minden Ajándéktárgy


PLAYSTATION 3

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


PLAYSTATION 4

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


PLAYSTATION 5

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


PS VITA

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


XBOX SERIES

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


XBOX ONE

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


XBOX 360

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


XBOX CLASSIC

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


Valve Steam Deck

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzol


NINTENDO DS

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


NINTENDO Wii

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


NINTENDO SWITCH

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


PLAYSTATION CLASSIC

- Játékok

- Konzolok


PLAYSTATION 2

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


PSP

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


DISNEY INFINITY

- Disney Csomagok

- Disney Figurák


Műszaki Cikkek

- Notebook

- Televízió


PC

- Perifériák


RETRO

- Játékok

- Kiegészítők Tartozékok

- Konzolok


Kiemelt termékek

Microsoft Xbox One X 1TB Dobozos

95000 Ft helyett
85000 Ft

Bővebben >>


PlayStation 5 kontroller szilikontok (Kód:10656)

3500 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


PlayStation 5 kontroller szilikontok (Kód:10657)

3500 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Shadow of the Colossus

8000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Immortals: Fenyx Rising

8000 Ft helyett
6000 Ft

Bővebben >>


Crysis 3 Software

3000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


RAID: World War II

4000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Grand Theft Auto Episodes from Liberty City

5000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


EA SPORTS FC 24

15000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>


Sony Playstation 5 lemezverzióhoz állványtartó PS5 Stand

12000 Ft helyett
Ft

Bővebben >>